Disclaimer

Website

De informatie op www.deverrebergen.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting De Verre Bergen. Stichting De Verre Bergen besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.deverrebergen.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stichting De Verre Bergen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.deverrebergen.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van Stichting De Verre Bergen toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Stichting De Verre Bergen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

 

Externe e-mail

De informatie verzonden met e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan; en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Stichting De Verre Bergen staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

 

Copyright

Stichting De Verre Bergen behoudt het auteursrecht van de informatie op de website, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Stichting De Verre Bergen mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting De Verre Bergen openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan mits geciteerd met bronvermelding.