ANBI

Algemene informatie

Stichting De Verre Bergen werd opgericht op 3 januari 2011 en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 850144206. Het KvK-nummer is 51727366. Het adres van de stichting is Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam. Het telefoonnummer is 010 2092000 en het e-mail adres is info@sdvb.com.

 

De statuten van de stichting vindt u hier. De stichting heeft een Bestuursreglement vastgesteld waarin, naast de regels in de statuten, de governance van de stichting is geregeld.

 

Doelstelling

Stichting De Verre Bergen stelt zich volgens haar statuten primair ten doel “het ontwikkelen van initiatieven, activiteiten en projecten op het terrein van de bevordering van de maatschappelijke en economische ontwikkeling en het welzijn van de inwoners van Rotterdam”.

De statutaire doelstelling van de Stichting wordt in de praktijk nagestreefd door het zelfstandig of in samenwerking met derden bedenken, ontwikkelen, uitvoeren, verbeteren en beoordelen van programma’s, die tot doel hebben maatschappelijke problemen in Rotterdam aan te pakken of te onderzoeken.

Beleidsplan

WERK VAN DE STICHTING

De Stichting bedenkt en ontwikkelt ideeën voor mogelijke programma’s, voert deze uit en tracht de resultaten van programma’s te meten. De Stichting beschikt hiertoe over een eigen professionele staf. Alvorens een nieuw programma te starten wordt niet alleen ingeschat hoe, op een kosten effectieve wijze, resultaten voor een bepaalde doelgroep bereikt kunnen worden, maar ook of en hoe eventuele resultaten meetbaar kunnen worden gemaakt. Het doel is om die programma’s, waarvan komt vast te staan dat ze in verhouding tot de kosten bovenmatig bijdragen verder uit te bouwen.

De Stichting is geïnteresseerd in ideeën die in het verlengde van haar doelstelling liggen. Hiertoe worden vele gesprekken in de stad gevoerd met instellingen en individuen, die ideeën hebben op basis waarvan (gezamenlijk) een programma kan worden gemaakt. De Stichting neemt geen aanvragen tot financiële ondersteuning in behandeling.

Vermogensfonds

De Stichting is een zogenaamd “vermogensfonds”, een instelling die niet actief geld of goederen werft onder derden en het haar ter beschikking staande vermogen en de opbrengsten daarvan besteedt ten behoeve van haar doelstelling.

 

BEHEER VAN HET VERMOGEN

Het liquide vermogen van de Stichting is belegd in aandelen en kasmiddelen. Een deel van de aandelenportefeuille wordt beheerd door een vermogensbeheerder. De kasmiddelen worden aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V.

Daarnaast bezit de Stichting vastgoed voor eigen gebruik of ten behoeve van aan de Stichting gerelateerde programma’s of goede doelen.

 

BESTEDING VAN HET VERMOGEN

In de financiële verantwoording in het Directieverslag over het afgelopen boekjaar wordt uiteengezet wat de toekomstige verplichtingen van de Stichting zijn. Onder RJ640 neemt de Stichting de in enig boekjaar aangegane meerjarige verplichtingen aan derden in hun geheel op als schuld. De schuldpositie geeft aan waar de Stichting in de toekomst haar middelen mede aan zal uitgeven.

Met elk van de door de Stichting gefinancierde programma’s wordt een “grant letter” of samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hierin wordt onder andere beschreven op welke wijze en onder welke voorwaarden het programma zal worden uitgevoerd en wat de beoogde resultaten zijn. Zie voor de doelstellingen en de resultaten tot dusver van de verschillende programma’s het Directieverslag en de elders op deze website aan de diverse programma’s gewijde pagina’s.

Geen van de activiteiten van de Stichting heeft een winstoogmerk.

 

BREDE DOELSTELLING

De Stichting beperkt zich niet tot enkele specifieke aandachtsgebieden en daarbij staat ieder programma in principe op zichzelf. Toch kunnen wij terugkijkend vaststellen dat een aanzienlijk deel van onze programma’s zich richt op (1) het helpen van kwetsbare groepen in de samenleving en (2) het verbeteren van ontwikkelings- en onderwijskansen.

 

Kwetsbare groepen

Lopende programma’s die onder deze noemer vallen zijn onder andere:

  • Moeders van Rotterdam, dat ziet op de begeleiding van kwetsbare vrouwen en hun kind(eren), van zes maanden voor de geboorte tot tweeëneenhalf jaar daarna, om te zorgen dat de ontwikkeling van het jonge kind zo goed mogelijk is.
  • Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, dat zich richt op het helpen van Syrische statushouders in Rotterdam met hun integratie in de Nederlandse samenleving. Door te investeren in deze groep nieuwkomers hoopt de Stichting te kunnen laten zien dat dit een maatschappelijk resultaat oplevert dat vele malen groter is dan de investering.

Deze programma’s kenmerken zich door langdurige, vaak intensieve begeleiding van personen volgens aan de praktijk getoetste protocollen. Door de effectiviteit van deze programma’s (wetenschappelijk) te onderzoeken, hoopt de Stichting tevens bij te dragen aan de kennis van de onderliggende problematieken.

 

  • Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. De Stichting is niet alleen een deelnemer in dit Fonds, dat zich ten doel stelt om binnen 24 uur noodhulp te bieden aan diegenen, die nergens anders meer terecht kunnen, maar doet ook tezamen met het Fonds onderzoek naar de doelgroep.

Ook met onderzoek naar een programma dat erop gericht is om kwetsbare groepen te helpen bij een urgent materieel probleem, hoopt de Stichting op langere termijn een bijdrage te kunnen leveren, niet alleen door meer kennis over de achtergronden van de noodhulp, maar ook door daar waar mogelijk meer zicht te krijgen op structurele oplossingen.

 

Ontwikkelings- en onderwijskansen

Verbetering van de ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen in de stad, zal naar onze overtuiging op langere termijn een bijdrage leveren aan de Rotterdamse samenleving. Het behoeft immers geen betoog dat betere ontwikkelings- en onderwijskansen van positieve invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld loopbaankeuze en de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Met heel verschillende programma’s, niet zelden in samenwerking met het onderwijsveld in de stad, probeert de Stichting beter inzicht te krijgen in wat noodzakelijk is om de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Rotterdamse jeugd effectief te verbeteren.

 

Lopende programma’s zijn onder andere:

  • De Kinderfaculteit Pendrecht. In de Kinderfaculteit, een samenwerking met de bewonersvereniging Vitaal Pendrecht, krijgen kinderen een divers aanbod van buitenschoolse (educatieve) programma’s en een speciaal aanbod gericht op rekenvaardigheid.
  • Buzz010 heeft als doel om Rotterdamse basisschoolleerlingen in staat te stellen om meer excursies met de klas buiten de school- en woonomgeving te laten ondernemen, als verrijking van het onderwijs. en vermindering van de zogeheten vervoersarmoede.
  • Mentoren op Zuid is ontstaan uit een samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en biedt jaarlijks honderden leerlingen van VMBO scholen in Rotterdam Zuid de mogelijkheid van een mentor die student aan een HBO opleiding is.
  • De Bouwkeet in Bospolder-Tussendijken. De Bouwkeet is een zogenaamde “makerspace”, waar kinderen in aanraking worden gebracht met verschillende technieken, van meer traditionele textiel-, hout- en metaalbewerking, tot 3D printen en elektronica.

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Verre Bergen bestaat uit vier personen:

·          De heer M. van der Vorm (voorzitter)

·          De heer S.E. Eisma (secretaris)

·          De heer C.O. van der Vorm (penningmeester)

·          De heer R.C.M.E. Engels

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de Stichting moet zo zijn dat wij uitstekende mensen aan kunnen trekken en in dienst houden zodat wij in staat zijn om onze doelstellingen zo goed mogelijk na te streven.

 

Ons beloningsbeleid richt zich er op dat de directeur en de medewerkers zich inzetten voor de belangen die onze stichting dient. Integriteit en soliditeit staan hierbij voorop.

 

De volgende uitgangspunten zijn de basis van ons beloningsbeleid:

We hebben een transparant beleid, in principe toepasbaar qua structuur en methodiek voor alle managementlagen (inclusief de directeur) en medewerkers.

Het beloningsniveau van de directeur en de medewerkers van onze stichting is zodanig vastgesteld dat het gelijk is aan wat er in een commerciële organisatie verdiend zou kunnen worden, verminderd met een korting die toeneemt naar mate het beloningsniveau hoger is. De ervaring leert dat werken bij onze stichting meer betekent dan alleen een salaris verdienen en dat ondanks minder beloning talentvolle mensen graag bereid zijn bij onze stichting te werken.

Actueel verslag

VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN EN FINANCIELE VERANTWOORDING

Voor een gedetailleerd verslag van de activiteiten van de Stichting over het afgelopen boekjaar verwijzen wij naar het laatste Directieverslag. Hierin is ook de financiële verantwoording opgenomen. Deze bestaat uit een verkorte staat van baten en lasten, alsmede een overzicht van de toekomstige verplichtingen van de Stichting.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen

Download hier het formulier