Onze activiteiten in 2021

In 2021 zijn wij twee nieuwe programma’s gestart: Budgetmaatjes010 en Stichting Nieuw Vaarwater. Stichting Nieuw Vaarwater streeft naar het kort, doelmatig, duurzaam en zonder winst-oogmerk inrichten van schuldhulpverlening en schuldsanering. Budgetmaatjes010 is een project waarbij vrijwilligers mensen ondersteunen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Getrainde vrijwilligers (“maatjes”) worden voor langere tijd gekoppeld aan minder zelfredzame Rotterdammers met een hulpvraag rondom hun (problematische) schulden (“hulpvragers”).

 

Verder hebben onze lopende programma’s de volgende activiteiten ontplooid:

 • Stichting Je Goed Recht heeft 269 spreekuren gehouden. Er zijn tijdens deze spreekuren 727 eerstelijnsadviezen gegeven door de studentmedewerkers. Er zijn 85 zaken uit de spreekuren doorverwezen voor tweedelijns adviezen en door advocaten behandeld.
 • Fonds de Loods heeft de schulden van 3 gezinnen gesaneerd en had ultimo 2021 8 gezinnen in behandeling.
 • 73 jongeren hebben gebruikt gemaakt van College’53. Daarnaast hebben 60 groep 8 leerlingen van de Pendrechtse basisscholen meegedaan aan een gezamenlijk programma van de Kinderfaculteit en College’53 om hen voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.
 • In 2021 is op basisschool Het Epos het tweede volledige schooljaar ingegaan. Ultimo 2021 stonden er 46 leerlingen ingeschreven die van 9.00 tot 16.00 regulier onderwijs kregen en een facultatief programma van 16.00-17.00.
 • Buzz010 heeft samen met haar partners 931 busritten uitgevoerd die 25.652 leerlingen vervoerden; van de excursies had 94% een bestemming waar de leerlingen het vorige schooljaar niet waren geweest met hun school.
 • 94 leerlingen hebben deelgenomen aan een onderdeel van US4U: 42 eerstejaarsleerlingen volgden alleen het Mentorlesprogramma en 52 leerlingen kregen meer begeleiding.
 • De laatste deelnemers hebben het begeleidingsprogramma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) afgerond. Het begeleidingsprogramma voor de Syrische gezinnen is hiermee afgerond.  Het grootste deel van de deelnemers is uiteindelijk ingeburgerd op A2-niveau (88%), de rest burgerde in op B1 of B2 niveau (12%). 54% van de deelnemers was actief op de arbeidsmarkt op het moment van afronding van het programma (betaald werk/vrijwilligerswerk/stage/onderneming/opleiding). Op het moment van afronding van het programma waren 31 van de ruim 200 gezinnen uitkeringsonafhankelijk. De gezinnen blijven als huurder in de woningen van SNTR wonen.
 • De Rekenfaculteit voerde haar programma in 2021 in 10 klassen uit en bereikte 203 leerlingen. De leerlingen boekten in 2021 goede resultaten, ondanks het feit dat er lang online onderwijs werd gegeven. 86% van de kinderen in groep 7 behaalden een hogere leerwinst op de eindtoets van het leerlingvolgsysteem (Cito of IEP) dan het landelijke gemiddelde. Voor de kinderen in groep 5 was dit 83%.
 • Het aanmeldpunt van Moeders van Rotterdam ontving in 2021 489 aanmeldingen van potentieel kwetsbare zwangere vrouwen. Uiteindelijk kwamen er na eerste triage en intakes 113 vrouwen in zorg bij het programma. Eind 2021 kwamen de Gemeente Rotterdam, Stichting De Verre Bergen en het Erasmus MC tot overeenstemming over de toekomst van het programma: het wordt per 2022 volledig uitgevoerd door de wijkteams van de gemeente.
 • 622 deelnemers hebben Bouwkeet bezocht. Gezamenlijk brachten alle deelnemers 8.549 uren in Bouwkeet door, verdeeld over 209 programma’s.
 • In schooljaar 2020/2021 hebben 715 leerlingen meegedaan aan minimaal één van de activiteiten van de Kinderfaculteit Pendrecht. Van het totaal aantal deelnemende kinderen nam er 552 deel aan het vrijwillige naschoolse programma. De rest betrof kleuters die via het schoolprogramma deelnamen.
 • Er zijn drie studenten met een ROTAS-beurs afgestudeerd; daarmee komt het totaal aantal ROTAS-alumni op achttien.
 • Rotterdam Vakmanstad was in 2021 s met het programma “Doen-denken” actief op 11 basisscholen, “Het Vakhuis” wordt aangeboden op 4 basisscholen. Met Doen-denken biedt Vakmanstad 8.793 lesuren aan, met Het Vakhuis 1.310 lesuren. In 2021 hebben 1.974 kinderen en jongeren aan de activiteiten van Vakmanstad meegedaan.
 • Het plein aan de Kokerstraat in de wijk Hillesluis is vergroend met het project GroenR; hiermee is circa 830m2 groen gerealiseerd (49% van het totale oppervlak van het plein).
 • In 2021 is het Noodhulpfonds uitgebreid van 2 naar 6 basisscholen en zijn giften verstrekt aan 33 gezinnen.
 • Het aantal aanvragen bij het Fonds Bijzondere Noden is gestegen naar 3.894. Het aantal toegekende giften was 3.027. De gemiddelde gift bedroeg Euro 736.
 • In 2021 zijn enkele eenmalige donaties door de Stichting gedaan voor een totaalbedrag van Euro 87.794. De grootsten hiervan betreffen een bijdrage aan de Gaarkeuken, de Touzani School, Hockeyclub Delfshaven en Stichting Niet Graag Een Lege Maag.

Lees nog meer over de activiteiten van Stichting De Verre Bergen en haar programma’s in 2021 in het volledige directieverslag. 

 

Foto door Marlissa Hilkmann